Có 1 kết quả:

qí zì shēn

1/1

qí zì shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's own (respective)
(2) proprietary