Có 1 kết quả:

jù bǎo

1/1

jù bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to find guarantor
(2) to find surety