Có 1 kết quả:

jù tǐ ér wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) miniature
(2) scaled-down
(3) forming a microcosm

Một số bài thơ có sử dụng