Có 1 kết quả:

diǎn yǎ

1/1

diǎn yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined
(2) elegant

Một số bài thơ có sử dụng