Có 1 kết quả:

yǎng shāng

1/1

yǎng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heal a wound
(2) to recuperate (from an injury)