Có 1 kết quả:

yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 養兵千日,用兵一時|养兵千日,用兵一时[yang3 bing1 qian1 ri4 , yong4 bing1 yi1 shi2]