Có 1 kết quả:

yǎng chéng

1/1

yǎng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cultivate
(2) to raise
(3) to form (a habit)
(4) to acquire