Có 1 kết quả:

yǎng fù

1/1

yǎng fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foster father
(2) adoptive father