Có 1 kết quả:

jiān yíng

1/1

jiān yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a second job
(2) supplementary way of making a living