Có 1 kết quả:

shòu lì chē

1/1

shòu lì chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) animal-drawn vehicle
(2) carriage