Có 1 kết quả:

nèi shāng

1/1

nèi shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) internal injury
(2) disorder of internal organs (due to improper nutrition, overexertion etc)