Có 1 kết quả:

nèi xiàng

1/1

nèi xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reserved (personality)
(2) introverted
(3) (economics etc) domestic-oriented