Có 1 kết quả:

nèi zài

1/1

nèi zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inner
(2) internal
(3) intrinsic
(4) innate