Có 1 kết quả:

nèi pí

1/1

nèi pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (med.) endothelium
(2) thin skin on the inside of some fruits (e.g. oranges)