Có 1 kết quả:

nèi hào

1/1

nèi hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) internal friction
(2) internal dissipation of energy (in mechanics)
(3) fig. waste or discord within an organization