Có 1 kết quả:

nèi néng

1/1

nèi néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

internal energy