Có 1 kết quả:

nèi yíng lì

1/1

nèi yíng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) internal force
(2) endogenic force