Có 1 kết quả:

nèi zhì wǎng

1/1

nèi zhì wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

endoplasmic reticulum (ER)