Có 1 kết quả:

nèi bù dòu zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

internal power struggle