Có 1 kết quả:

nèi bù quē xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

internal flaw