Có 1 kết quả:

nèi lù

1/1

nèi lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inland
(2) interior