Có 1 kết quả:

nèi lù hé

1/1

nèi lù hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inland river
(2) river draining to inland sea