Có 1 kết quả:

rǎn rǎn shàng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ascend slowly