Có 1 kết quả:

cè lì

1/1

cè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) account book
(2) ledger