Có 1 kết quả:

zài huì

1/1

zài huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet again
(2) until we meet again
(3) goodbye