Có 1 kết quả:

zài bǎo xiǎn

1/1

zài bǎo xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reinsurance (contractual device spreading risk between insurers)