Có 1 kết quả:

zài zé

1/1

zài zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moreover
(2) besides