Có 1 kết quả:

zài sì

1/1

zài sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repeatedly
(2) over and over again