Có 1 kết quả:

zài hǎo

1/1

zài hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

even better

Một số bài thơ có sử dụng