Có 1 kết quả:

zài shěn

1/1

zài shěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear a case again
(2) review
(3) retrial