Có 1 kết quả:

zài kāi

1/1

zài kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reopen
(2) to start again