Có 1 kết quả:

zài gǎi

1/1

zài gǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to renew
(2) to reform