Có 1 kết quả:

zài bǎn

1/1

zài bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second edition
(2) reprint