Có 1 kết quả:

zài fàn

1/1

zài fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat a crime
(2) persistent offender