Có 1 kết quả:

zài xiàn

1/1

zài xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recreate
(2) to reconstruct (a historical relic)