Có 1 kết quả:

zài shēng bù liáng xìng pín xuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

aplastic anemia