Có 1 kết quả:

zài shēng chǎn ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) producing a copy
(2) to reproduce