Có 1 kết quả:

zài shēng zhì dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

regenerative braking