Có 1 kết quả:

zài shēng rán liào ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

renewable fuel