Có 1 kết quả:

zài shēng fù mǔ

1/1

zài shēng fù mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

like a second parent (idiom); one's great benefactor