Có 1 kết quả:

zài shēng néng yuán ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

renewable energy source