Có 1 kết quả:

zài zhě

1/1

zài zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moreover
(2) besides