Có 1 kết quả:

zài yù

1/1

zài yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to increase
(2) to multiply
(3) to proliferate