Có 1 kết quả:

zài róng zī ㄗㄞˋ ㄖㄨㄥˊ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) refinancing
(2) restructuring (a loan)