Có 1 kết quả:

zài róng zī

1/1

zài róng zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refinancing
(2) restructuring (a loan)