Có 1 kết quả:

zài zhì

1/1

zài zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make more of the same thing
(2) to reproduce
(3) to reprocess
(4) to remanufacture