Có 1 kết quả:

zài zhì yán

1/1

zài zhì yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refined salt