Có 1 kết quả:

zài shuō

1/1

zài shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to say again
(2) to put off a discussion until later
(3) moreover
(4) what's more
(5) besides