Có 1 kết quả:

zài dú

1/1

zài dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read again
(2) to review (a lesson etc)