Có 1 kết quả:

zài sài

1/1

zài sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a replay (of sports match)
(2) a play-off